back
Loading...

התחברות

קבלת סיסמה

back

דוחות רכזים

שלום: Name רשימת הקבוצות שלך

 

 

 

 

תנאים ומדיניות

אני מאשר כי ידוע לי שאנו מצויים בתקופה של  משבר עולמי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וכי אני לוקח על עצמי את כל הסיכון הכרוך בנסיעת ילדי לפולין בתקופה זו, וידועות לי  ההשלכות שעלולות לנבוע מהנסיעה  (כגון, אך לא רק, צורך בהישארות בבידוד בפולין) וכי ידוע לי שהוראות ממשלת פולין לעניין התמודדות עם נגיף הקורונה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, יחולו גם לגבי ילדי וכי ילדי ואני מתחייבים לציית להוראות האמורות.

ידוע לי כי מחיר המסע כולל ביטוח רפואי וביטוח מטען לילדי וכן הרחבה הנותנת כיסוי לביטול הנסיעה בשל מצב רפואי חדש, בהתאם לתנאי הפוליסה וכן כיסוי למקרה בו ילדי נשאר בפולין בבידוד ועל אחד ההורים להגיע לצורך לווי שלו. במקרה כזה הטסת ההורה לפולין תכוסה על חשבון חברת הביטוח, הכל בכפוף לתנאי הפוליסה.

אני מאשר שידוע לי כי אם תבוטל יציאתו של ילדי למסע על ידי בית הספר או על ידי, יחולו עלי דמי הביטול כפי שהוצגו לי ע”י בית הספר.  באם ישלח ילדי ארצה לפני תום המסע, מכל סיבה שהיא, תחול עלי עלות כרטיס הטיסה. ככל וביטול הנסיעה יהיה עקב מצב רפואי המכוסה בפוליסת הביטוח, יתקבל החזר מחברת הביטוח.

אני מאשר שידוע לי שבמידה וילדי יגרום נזק כל שהוא לציוד של החברה ו/או של ספק בפולין, למשל לחדר בית המלון, לאוטובוס וכו’, תחול עלי האחריות לפיצוי על מלוא הנזק האמור.

אני מאשר כי הוצגה בפני ע”י בית הספר מדיניות הביטול של המסע

 

עיקרי הביטוח

התלמיד יבוטח בביטוח נסיעות מורחב החל משלב הכרטוס ועד יום הנחיתה חזרה ארצה.

הביטוח כולל:

ביטוח כבודה.

ביטוח בריאות.

ביטוח קורונה מורחב.

להורים תועבר הפוליסה בהתאם.

דגשים ופירוט:

ביטוח כבודה –משלב היציאה מהבית ועד החזרה ארצה, הביטוח הינו על אובדן או איחור בהגעת הכבודה לפולין, כולל אובדן טלפון נייד עד 250$.

ביטוח בריאות:

עד היציאה – במידה ונמנע מהתלמיד לצאת למסע בגלל בעיה רפואית, בהמשך להנחיית רופא (ולא בעיה נפשית) כספו יוחזר בהתאם לנהלי חברת הביטוח – ישירות מחברת הביטוח.

בעת המסע – במידה והתלמיד יאושפז או תהיה סכנה לחייו הביטוח יכסה את הטסת מלווה על מנת לשהות עם התלמיד.

ביטוח קורונה מורחב:עד היציאה – במידה והתלמיד אובחן כחיובי ולכן נבצר ממנו לצאת למסע יוחזר התשלום על המסע על ידי הביטוח.